Một vài con số...

Nhà thầu xây dựng Việt Nam duy nhất

7

lần liên tiếp được bình chọn "Thương hiệu Quốc gia"

Đầu tư máy móc thiết bị

1.974

tỷ đồng

Hiện đang thi công

50

công trình

Có mặt tại

48/63

tỉnh thành

4

quốc gia

Clips

Xem thêm