Nguồn nhân lực

qualification

T rong suốt quá trình hình thành và phát triển, Hòa Bình luôn xác định người lao động là lực lượng trọng yếu cho sự vững mạnh của doanh nghiệp. Ở Hòa Bình, không có sự phân biệt đối xử giữa lãnh đạo và nhân viên, tất cả đều bình đẳng trước những quyết định, chính sách của Công ty.

Tinh thần tự học để nâng cao trình độ chuyên môn luôn được khuyến khích. Ban Lãnh đạo luôn tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia các khóa học nội bộ và bên ngoài nhằm giúp người lao động được bồi dưỡng phát triển kỹ năng làm việc, trau dồi kiến thức, nâng cao tay nghề và phát huy khả năng sáng tạo trong công việc.

Ghi chú: Số liệu được cập nhật đến ngày 29/03/2019